Avís legal

Avís legal i condicions d’ús

 

Aquesta web en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general del lloc web:

Denominació comercial: 

Denominació social: 

NIF/CIF: 

Domicili social: 

Activitat social: 

 

Objecte de l’Avís Legal

L’Avís Legal regula les condicions, l’accés i la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts llocs a la disposició dels Usuaris.

Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol una altra disposició legal que fos aplicable.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Empresa i l’Usuari.Responsabilitat

El Prestador no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. El Prestador farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas el Prestador serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

El Prestador tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. El Prestador no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint el Prestador responsabilitat alguna que es pugui derivar d’aquest accés.

 

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*RDLOPD), el Prestador es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recaptades, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Conforme a el que es preveu en l’article 5 de la LOPD, s’informa l’Usuari que les dades personals recaptades pel Prestador, mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Empresa, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui o per a atendre una sol·licitud o consulta.

Mentre l’Usuari no comuniqui el contrari al Prestador, s’entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’Usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que té el consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Podent fins i tot ser, a més, utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Empresa per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el Contingut ofert a l’Usuari, i així millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.

D’igual forma, l’Usuari té accés en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com gestionar la seva baixa directament, o mitjançant sol·licitud dirigida al contacte mostrat en la secció de direccions de contacte o mitjançant escrit dirigit a Empresa a juntament amb còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

 

 

Propietat intel·lectual

El Lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del Lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic que trobareu a l’apartat de contacte.

 

 

Legislació aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.